Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

תחומי חיים

תעסוקה

כפי שעולה מדו"ח ה-OECD לשנת 2017, תמונת המצב במדינת ישראל מורכבת. מחד, ישנם נתונים כלכליים מעודדים הכוללים שיעורי תעסוקה גבוהים ושיעורי אבטלה נמוכים ביחס לשאר מדינות ה-OECD. בדומה, נתוני הבריאות ותוחלת החיים הינם גבוהים מאוד ביחס לממוצע של מדינות ה-OECD, כך גם מדדי ההשכלה גבוהים יחסית.

קרא עוד -->

תחבורה

תחום התחבורה הינו בעל השפעה ישירה ומכרעת על המשק ורמת איכות החיים של התושבים במדינה. בתוך כך, ניידות גבוהה ותחבורה יעילה מהוות מרכיב משמעותי בפוטנציאל השגשוג הכלכלי. בתקופה האחרונה אנו עדים לסיקורים רבים בתקשורת, אשר עוסקים בצרכי התושבים ובמענה הקיים והמתוכנן לצרכים אלו.

קרא עוד -->

סביבה

תחום הסביבה מאגד מספר תתי-תחומים: נושאי איכות סביבה כגון: רעש, זיהום אויר, פסולת, חומרים מסוכנים וכדומה, בנוסף, נכללים גם נושאים הנוגעים לשמירת טבע ונוף כגון שמירה על בתי גידול, מסדרונות אקולוגים, מגוון מינים ועוד. השמירה על סביבה בריאה חשובה להבטחת שירותי המערכת הטבעית המספקת לאדם מוצרים בסיסיים כמו מים נקיים, אויר נקי, אקלים יציב ומזון מזין.

קרא עוד -->

דיור

במהלך העשורים האחרונים אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של ציפוף האוכלוסייה במרכז הארץ. באזור תל אביב, המרכז וירושלים מתגוררים כיום יותר תושבים מסך תושבי המדינה לפני כ-20 שנים. מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף' שם למטרה להביא לשינוי במגמה הנוכחית, ולייצר משיכה של מסה קריטית של אוכלוסייה אל 2 מרכזי החיים בנגב ובגליל.

קרא עוד -->