Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

קולקטיב אימפקט

תכנית חברתית ארגונית התומכת בתהליכי הפיתוח העירוניים ומסייעת ביצירת שינוי חיובי דמוגרפי בעיר. התהליך החברתי ממוקד במשיכה של אוכלוסיות חדשות אשר ישתלבו בעיר ויובילו לשינויים ולשיפור מיצוב העיר כאיכותית ואטרקטיבית.

מטרת התהליך

יצירת שיתוף פעולה בין שותפים ממגזרים שונים – הרשויות, העסקים, הציבור וארגוני המגזר השלישי – בכדי לייצר מסת השפעה שתחולל שינוי דמוגרפי איכותי .

אבני דרך בתהליך

1. הכנה והנעה לפעולה

א. הגדרה של מוביל ארגוני לתהליך, התקשרות עם חברת ייעוץ להובלה מתודולוגית וקביעת תכנית עבודה לתהליך – יעדים, מדדים, לוחות זמנים

ב. גיבוש ורתימה של השותפים הפוטנציאליים לתהליך – נציגים מהמגזר הציבורי (ממשלה+רשות), ממגזר שלישי ובעלי עסקים

2.  מפגשי מליאה

א. סדרת מפגשים של כלל הגורמים הלוקחים חלק בתהליך; מפגשים אלה נועדו לגיבוש סדר יום משותף לכלל המשתתפים וקביעת יעדים, דרכי פעולה ומדדים לתכנית.

ב. בעקבות מפגשי המליאה יוגדרו קבוצות עבודה רב-מגזריות, אשר יעסקו בתחומים מרכזיים שזוהו כמשפיעים על הצמיחה האיכותית של העיר

3. שלב קבוצות העבודה

קבוצות העבודה יפגשו ל 4-7 מפגשים במשך חצי שנה לדיון מפורט בתחומים שנבחרו, וכן יתקיימו מפגשים עם מומחים וסיורים לימודיים; כל קבוצה תתחייב לפעולה מרכזית בתחומה, בעלת אימפקט משמעותי על כמות  ואיכות הצמיחה העירונית: לדוג': תחום היזמות והתעסוקה – פיתוח אזורי תעשיה חדשניים, תחום הקהילות –  פיתוח מודל קליטת משפחות חדשות בעיר וכד'

4. שלב כתיבת תכניות עבודה ויישומן

עם אישור תוצרי הפורומים ברמת המליאה, יתמקדו הקבוצות בכתיבת תכניות עבודה מפורטות לכל אחד מכיווני הפעולה שאושרו, תוך שימת דגש על ישימות התוכניות.

קטגוריה
שתף

סקר:

מהם התחומים העיקריים שעל המדינה לתכנן ולפתח כבר היום, כדי להתכונן באופן מיטבי למדינה של כ-17 מיליון תושבים?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.